“ඇමති බන්දුලගේ ප්‍රකාශය අදාල නෑ. ජලබිල්පත් ගෙවීමට වසරක සහන කාලයක් ලබා දීමට තීන්දු කර නෑ.” ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී.

0
846
- Advertisement -
Share

ඇමති බන්දුලගේ ප්‍රකාශය අදාල නෑ.
ජලබිල්පත් ගෙවීමට වසරක සහන කාලයක් ලබා දීමට තීන්දු කර නෑ.”
ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී.

ජල බිල්පත් පියවීම සදහා, වසරක සහන කාලයක් ලබා දෙන බවට, කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කර තිබෙන ප්‍රකාශය, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ජල බිල්පත් පියවීම සදහා වසර සහන කාලයක් ලබා දෙන්නේ නම්, ඒ පිළිබදව තීරණය කළ යුත්තේ, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සහ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් බව පවසා තිබෙන ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහාන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා, ඇමති බන්දුල ගේ ප්‍රකාශය පිළිගත නොහැකි බව පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, බිල්පත් එකවර ගෙවීමේ අපහසුතා ඇති ඕනෑම අයෙකුට,ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා වාරික වශයෙන් බිල්පත් ගෙවීමේ අවස්ථාව ලබා ගත හැකි බවද ඔහු සදහන් කර තිබේ.

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා,මේ අදහස සති අන්තයේ ද මෝර්නිං පුවත්පත සමග පවසා තිබුනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =