ඇමති බන්දුලගේ දාහේ සහන මල්ලයහපාලනේ අවසන් කාලේ ගත්තානං රුපියල් 600 ට ගන්න තිබුණා..!

0
165
- Advertisement -

ඇමති බන්දුලගේ දාහේ සහන මල්ලයහපාලනේ අවසන් කාලේ ගත්තානං රුපියල් 600 ට ගන්න තිබුණා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − one =