ඇමති තුමනි, අගමැති තුමා ඔබට පිස්සු කියලා කිව්වේ ඇයි.. ?

0
199
- Advertisement -

ඇමති තුමනි,
අගමැති තුමා ඔබට පිස්සු කියලා කිව්වේ ඇයි.. ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + eleven =