ඇමති අලි සබ්රීගේ කණිෂ්ඨ නීතීඥයෙක් සිරසට එරෙහි නඩුවකට පෙනී සිටීම මොන තරං සදාචාරාත්මක ද..?

0
37
- Advertisement -
Share
61 / 100

ඇමති අලි සබ්රීගේ කණිෂ්ඨ නීතීඥයෙක් සිරසට එරෙහි නඩුවකට පෙනී සිටීම මොන තරං සදාචාරාත්මක ද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 17 =