ඇමති අලි සබ්රීගේ කණිෂ්ඨ නීතීඥයෙක් සිරසට එරෙහි නඩුවකට පෙනී සිටීම මොන තරං සදාචාරාත්මක ද..?

0
124
- Advertisement -

ඇමති අලි සබ්රීගේ කණිෂ්ඨ නීතීඥයෙක් සිරසට එරෙහි නඩුවකට පෙනී සිටීම මොන තරං සදාචාරාත්මක ද..?