ඇමතිවරු නම් නොකරයි. අමාත්‍යංශ විසි අට ගැසට් කරයි.

0
390
- Advertisement -

ඇමතිවරු නම් නොකරයි.
අමාත්‍යංශ විසි අට ගැසට් කරයි.

බදාදා දිනයේ දී දිවුරුම් දීමට නියමිත අමාත්‍යවරු සදහා අයත්වන අමාත්‍යංශ මේ වනවිටත් ගැසට් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two − 2 =