ඇමතිවරුන්ගෙන් ආයතන ගලවන සර්වබලධාරී නිළධාරියෙක් ඉන්නවා. ඔහු ගැන අවදානයෙන් ඉමු.

0
155
- Advertisement -

ඇමතිවරුන්ගෙන් ආයතන ගලවන
සර්වබලධාරී නිළධාරියෙක් ඉන්නවා.
ඔහු ගැන අවදානයෙන් ඉමු.