ඇමතිවරුන්ගෙන් ආයතන ගලවන සර්වබලධාරී නිළධාරියෙක් ඉන්නවා. ඔහු ගැන අවදානයෙන් ඉමු.

0
34
- Advertisement -
Share
57 / 100

ඇමතිවරුන්ගෙන් ආයතන ගලවන
සර්වබලධාරී නිළධාරියෙක් ඉන්නවා.
ඔහු ගැන අවදානයෙන් ඉමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + eighteen =