ඇබ්බැහි වීම නිසා අහිමි වෙන PUBG

0
1271
- Advertisement -

PUBG කියන්නෙ අද වන වීට ලෝකය පුරා සීග්‍රයෙන් පැතිර යන ජංගම ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.

2017 වසරේ නිකුත් වුණු මේ ජංගම ක්‍රීඩාව අයිති වන්නේ Battle Royale Game Genre එකටයි. පසුගිය වසර තුළදී පමණක් මෙම ජංගම ක්‍රීඩාව හරහා ඇ. ඩො. බිලියන 1.035ක ආදායමක් උපයාගෙන ඇත.

මෙම ක්‍රීඩාවට ඇති ඇබ්බැහි වීම නිසා PUBG ක්‍රීඩාවේ නිර්මාණකරුවන් එක දවසකට මෙම ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කල හැකි උපරිම පැය ගණන පැය 06කට සීමා කර ඇත.

මේ ක්‍රියාවලිය ඉන්දියාවට පමණක් වලංගු බව සහ ලෝකයේ අනෙක් රටවලට භාවිතා කිරීම පිළිබඳව නිල වශයෙන් කිසිදු සඳහනක් සමාගම විසින් සිදු කර නැහැ.