ඇප මත නිදහස් කළ ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද නැවතත් අත් අඩංගුවට ගනී.

0
320
- Advertisement -

ඇප මත නිදහස් කළ
ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද නැවතත් අත් අඩංගුවට ගනී.


නීතිපති උපදෙස් මත අත් අඩංගුවට ගෙන, අධිකරණයෙන් ඇප ලබා නිදහස් වූ ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන්, අද යළිත් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

නීතිපති උපදෙස් මත, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.