ඇදිරී නීතියට කලින් බස්නාහිරෙන් පිටතට ගිය 454ක් නිරෝධානය කිරිමට පියවර.

0
316
- Advertisement -

පසුගිය 29 හා 30 දිනවලදී බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ගිය පුද්ගලයින් 454ක් හදුනා ගැනේ.

ඔවුන් දැනට නවාතැන්ගෙන සිටින් ස්ථාන වලදී දින 14 නිරෝධානය කිරිම සදහා පියවර ගනී.