ඇදිරිනීතිය කාලයේ ළමා අපයොජන සිද්ධි වාර්තා වීමේ අඩුවක්. නමුත්, ළමයින්ට එරෙහි ප‍්‍රචණ්ඩත්වය මුදාහැරීමේ සිදුවීම්වල වැඩිවීමක්..!

0
624
- Advertisement -

ඇදිරිනීතිය බලපැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ ළමා අපයෝජන සිදුවීම් වාර්තා වීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

සාමාන්‍යයෙන්, වෙනත් දිනවලදී, දිනකට ළමා අපයෝජන සිදුවීම් 40 ක් පමණ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට වාර්තා වුවද, ඇදිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන මෙම කාල සීමාව තුළ දී එම ප‍්‍රමාණය 10 දක්වා අඩු වී තිබේ.

එසේ නමුත්, ළමුන්ට එරෙහිව ප‍්‍රචණ්ඩත්වය මුදා හැරීමේ සිදුවීම් වල පැහැදිලි වැඩි වීමක් මෙම කාල සීමාවේ දී සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 16 =