ඇක්සිඩන්ට් එක වළක්වා ගත්තේ නැති එක වැරැද්දක්..! ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ කිරීම ඊටත් වඩා ලොකු වැරැද්දක්..!

0
287
- Advertisement -

ඇක්සිඩන්ට් එක වළක්වා ගත්තේ නැති එක වැරැද්දක්..!
ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ කිරීම ඊටත් වඩා ලොකු වැරැද්දක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 8 =