ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 03 ක ප්‍රදානයක්. ජුනි දෙවන දා අනුමැතිය ලැබේ.

0
262
- Advertisement -
Share

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 03 ක ප්‍රදානයක්. ජුනි දෙවන දා අනුමැතිය ලැබේ.

කොරෝනා මර්දන වැඩ සටහන වෙනුවෙන්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 03 ක ප්‍රධානයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව තීන්දු කර තිබේ.

මේ සදහා අදාල බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය, පසුගිය දෙවන දා ලැබී ඇති බවද වාර්තා වේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ, “ආසියා – පැසිපික් විපත් වැළැක්වීමේ අරමුදල” හරහා මෙම ප්‍රධානය ලබා දෙන බවයි පැවසෙන්නේ.

ලංකාවට ලබා දෙන ප්‍රධානය සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ජපන් රජයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 11 =