ආසාදිතයන් සහ මරණ පිළිබදව රජය ප්‍රකාශ කරන දත්ත ගැන සැකයක් තිබෙනවා.

0
210
- Advertisement -

ආසාදිතයන් සහ මරණ පිළිබදව
රජය ප්‍රකාශ කරන දත්ත ගැන සැකයක් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − five =