ආසාදිතයන් ගණන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙකක දීඅගයන් දෙකක් වුණේ කොහොමද..?

0
84
- Advertisement -

ආසාදිතයන් ගණන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙකක දීඅගයන් දෙකක් වුණේ කොහොමද..?