ආරක්ෂක හේතුන් මත විපක්ෂයෙ – රජයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතර ආරක්ෂාවක් ඉල්ලයි.

0
604
- Advertisement -
රටේ පවතින තත්වය තමන්ගේ ආරක්ෂවට තර්ජනයක් බව පවසමින් රජයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 100කට වඩා වැඩි පිරිසක් අමතර ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා ඇති බව ජේෂ්ඨ පොලිස් නිළධාරියෙකු ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අතර ඔවුන් පවසා සිටින්නෙ ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ටද ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙසයි.

දැනටමත් මේ ඉල්ලීම් අතරින් ඇතැම් ඉල්ලීම් අනුමත කර ඇති අතර අතිරේක පොලිස් භටයින් සහ වාහන ඔවුන්ට ලබා දි තිබෙනවා.