ආයෝජකයන්ගේ පහසුවට ස්ථාපිත කළ ෆාස්ට් ට‍්‍රැක් කමිටුව නිසා පරිසරයට මොනවා වෙයි ද . . ?

0
276
- Advertisement -

ආයෝජකයන්ගේ පහසුවට ස්ථාපිත කළ
ෆාස්ට් ට‍්‍රැක් කමිටුව නිසා
පරිසරයට මොනවා වෙයි ද . . ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + twelve =