ආබාධිත රණවිරු වැටුප් ගැටළුව විසදයි.

0
803
- Advertisement -

විශ‍්‍රාම ගිය ආබාධිත රණවිරුවන්ට දිවි ඇතිතෙක් වැටුපට සමාන විශ‍්‍රාම වැටුපක් ගෙවීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මෙතෙක් ඔවුන්ට ලැබුණේ සාමාන්‍ය විශ‍්‍රමා වැටුපක් වන අතර, එය ඔවුන් ලැබූ වැටුපට වඩා අඩු මුදලකි. මින් ඉදිරියට එම තත්ත්වය වෙනස් වේ. ඒ අනුව, ඔවුන් අවසානයට ලබා ගත් වැටුපට සමාන මුදලක් විශ‍්‍රාම වැටුප ලෙස ඔවුන්ට ලැබේ.

උදාහරණයට,ආබාධිත යුද හමුදා මේජර්වරයෙකුගේ සාමාන්‍ය විශ‍්‍රාම වැටුප රුපියල් 81,000/= කි. නමුත් මින් ඉදිරියට එම මුදල් රුපියල් 1,11,482/= ක් ලෙස වැඩි වී ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =