ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කර ඇත්තේ අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා බව තහවුරු වේ.

0
387
- Advertisement -

ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කර ඇත්තේ අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා බව තහවුරු වේ.

ආනවිළුන්දාව තෙත්බිම ඉස්සන් වගාව සදහා ඩෝසර් කිරීම, අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත ගේ සහෝදරයා වන ජගත් සමන්ත යන අය විසින් කර ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

අදාල තෙත්බිම විනාශ කිරීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ කමිටුව විසින් සකසන ලද වාර්තාව, පොලිසිය වෙත භාර දී ඇති අතර, එම කමිටු වාර්තාවට අනුව මෙම කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.