ආණ්ඩුව මොනවා කිව්වත්, වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 ක් කිරීමට වතු හාම්පුත්තු බෑ කියති.

0
408
- Advertisement -

වතු කම්කරුවන්ගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කරනවා යන්න, ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් ප‍්‍රධාන ඡන්ද පොරොන්දුවකි.

කෙසේ වෙතත්, එසේ වතුකම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කිරීමට තමන්ට නොහැකි බව, වතු සමාගම් පවසයි. මෙවැනි වැටුප් වැඩි කිරීමක් සදහා එකග වීමට නම්, වතු කම්කරුවන් විසින් නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය ඉහළ දැමිය යුතු යයි වතු සමාගම් යෝජනා කර ඇතත්, වතු කම්කරු වෘත්තීය සමිත පවසන්නේ, දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කර ගැනීම සදහා, තවත් වැඩියෙන් වැඩ කිරීමට ඔවුන්ට නොහැකි බවයි.

මේ තත්ත්වය යටතේ, වතුකම්කරුවන්ගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කිරීමට තමන්ට නොහැකි බව, වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 7 =