ආණ්ඩුව නොදැක්කා සේ ඉදියි..! ආණ්ඩුවේ ගජමිතුරෝ මුල ඉදන් අගටම රට විරුවන් සූරාකති.

0
158
- Advertisement -

ආණ්ඩුව නොදැක්කා සේ ඉදියි..!
ආණ්ඩුවේ ගජමිතුරෝ
මුල ඉදන් අගටම රට විරුවන් සූරාකති.