ආණ්ඩුව ඡන්ද කාලේ ජනතාවට හොඳට තෙල බෙදුවා..! දැන් ඒ ආණ්ඩුව පොල්තෙල් වලිනුයි බොරතෙල් වලිනුයි නාගෙන ඉන්නේ..!

0
192
- Advertisement -

ආණ්ඩුව ඡන්ද කාලේ ජනතාවට හොඳට තෙල බෙදුවා..!
දැන් ඒ ආණ්ඩුව පොල්තෙල් වලිනුයි
බොරතෙල් වලිනුයි නාගෙන ඉන්නේ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − fourteen =