ආණ්ඩුවෙන් බදු සහන රැසක්..!

0
988
- Advertisement -

දෙසැම්බර් පළමු වැනිදා සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි, වැට් බද්ධ 15% සිට 8% දක්වා කපා හැර ඇති බව වාර්තා වේ. ඊට අමතරව, මේ වන විට අයකරන උපයන විට ගෙවීම් බද්ධ සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැර තිබේ.

රජය විසින් ජනතාවට ලබා දී තිබෙන බදු සහන පහත පරිදි වේ.

ගෘහස්ත නිශ්පාදන මත අය කරන ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බදු අහෝසියි 

ආර්ථික සේවා ගාස්තු අහෝසියි

බැංකු හා මූල්‍ය ආයතවල හර බද්ද අහෝසියි

කොටස් වෙළඳ පොළේ ලාභ මත අය කරන ප්‍රාග්ධන බදු අහෝසියි

උපයන විට ගෙවන බදු අහෝසියි

පොලී මත අයකරන රැඳවුම් බදු අහෝසියි

ණ්‍ය සේවා බදු අහෝසියි

ඉදිකිරීම් ආදායම් බදු සියයට 28 සිට 14ට කපා හැරෙයි

ස්හාධිපත්‍ය හා මහල් නිවාස වලින් අයකරන වැට් බදු අහෝසියි

ආගමික ස්ථාන මත අයකරන සියලු බදු අහෝසියි

විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සඳහා අයකළ බදු අහෝසියි

විදුලි සංදේශ ගාස්තු 25%කින් අඩුකරනවා 

වැවිලි කර්මාන්තයෙන් උපයන සියලු ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්