ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාද යාත්‍රා ගියා කියලා එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කළේ නෑ..!

0
118
- Advertisement -

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාද යාත්‍රා ගියා කියලා
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව
ඉවත් කළේ නෑ..!