ආණ්ඩුවක් විදිහට හැම දේම කළා. හැමෝටම වන්දි ගෙව්වා..! අනික නැව අපි ගිල්ලූවේ නෑ..!

0
65
- Advertisement -

ආණ්ඩුවක් විදිහට හැම දේම කළා.
හැමෝටම වන්දි ගෙව්වා..!
අනික නැව අපි ගිල්ලූවේ නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − thirteen =