ආණ්ඩුකාරවරුන්ට දේශපාලනය තහනම්. මේ, උතුරුමැද ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සාකච්ඡාවකට පැමිණ සිටි ආකාරයයි.

0
578
- Advertisement -

ආණ්ඩුකාරවරුන්ට දේශපාලනය තහනම්.
මේ, උතුරුමැද ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත්
රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සාකච්ඡාවකට පැමිණ සිටි ආකාරයයි.

පසුගිය දා, රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති කොරෝනා මර්දන වැඩ සටනකට උතුරු මැද ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතා පැමිණ සිටියේ මෙසේ ය.

ඔහු මේ පැළද සිටින මුව ආවරණය, පොහොට්ටු පක්ෂය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රචාරණ මාධ්‍යයකි. එහි පොහොට්ටු පක්ෂයේ ඡන්ද ලකුණත්, අපේක්ෂකයෙකුගේ මනාප අංකයත් සදහන් ව තිබේ.

රාජ්‍ය නිළධාරීන්ට සහ ආණ්ඩුකාරවරුන්ට දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය කිරීම තහනම් කර තිබියදීත් උතුරුමැද ආණ්ඩුකාරවරයා රාජ්‍ය නිළධාරීන් සහභාගී වූ රැස්වීමට මේ ආකාරයට පැමිණ සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + seventeen =