ආගමික සිද්ධස්ථාන, සත්වෝද්‍යාන, ජාතික උද්‍යාන හා උපකාරක පන්ති, ජූනි 15 වන දා සිට විවෘත කිරීමට අවසර.

0
201
- Advertisement -
Share

ආගමික සිද්ධස්ථාන, සත්වෝද්‍යාන, ජාතික උද්‍යාන හා උපකාරක පන්ති, ජූනි 15 වන දා සිට විවෘත කිරීමට අවසර.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා දැමීමට නියම කර තිබුණු සත්වෝද්‍යාන සහ ජාතික උද්‍යාන එළැඹෙන 15 වන දා සිට යළි විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

සහභාගී විය හැකි උපරිම සීමාවකට යටත්ව, ආගමික සිද්ධස්ථාන සහ උපකාරක පන්ති ද, ජූනි 15 වන දා සිට විවෘත කරයි.

ආගමික සිද්ධස්ථාන සදහා, පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකු සහ උපකාරක පන්ති සදහා සිසුන් සිය දෙනෙකු යන සීමාවන්ට යටත්වයි, එම ආයතනය යළි විවෘත කිරීම සදහා අවසර දී ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − ten =