අළුත් ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීමට ජනාධිපති නීතීඥ රොමේෂ් ද සිල්වා ගේ මූලිකත්වයෙන් යුතු නම දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක්.

0
271
- Advertisement -

අළුත් ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීමට
ජනාධිපති නීතීඥ රොමේෂ් ද සිල්වා ගේ මූලිකත්වයෙන් යුතු
නම දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක්.

අළුත් ව්‍යවස්ථාක් සම්පාදනය කිරීම සදහා නම දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මෙම කමිටුවේ මූලිකත්වය දරන්නේ, ජනාධිපති නීතීඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසිනි.
ඔහුට අමතරව, ජනාධිපති නීතීඥ ගාමිණී මාරපන, මනෝහාරද සිල්වා, සංජීව ජයවර්ධන, සමන්ත රත්වත්ත, මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් සහ නසීමා කමර්දීන් යන අය මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කරති.