අළුත් පාර්ලිමේන්තුව සාපේක්ෂව තරුණයි. ඒත්, වයස අවුරුදු 80-90 අතර තුන් දෙනෙක්, වයස අවුරුදු 70-80 අතර නම දෙනෙක්, සහ වයස අවුරුදු 30-40 අතර විසි එක් දෙනෙක් සිටිති.

0
265
- Advertisement -

අළුත් පාර්ලිමේන්තුව සාපේක්ෂව තරුණයි.
ඒත්, වයස අවුරුදු 80-90 අතර තුන් දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 70-80 අතර නම දෙනෙක්,
සහ වයස අවුරුදු 30-40 අතර විසි එක් දෙනෙක් සිටිති.

මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව සිටින මන්ත්‍රීවරු අතරින් 87 දෙනෙකු, වයස අවුරුදු පනහට අඩු මන්ත්‍රීවරු බව හෙළිදරව් වී තිබේ.

වයස අවුරුදු තිහට අඩු මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 30-40 අතර මන්ත්‍රීවරු 21 දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 40-50 ත් අතර මන්ත්‍රීවරු 60 දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 50-60 අතර මන්ත්‍රීවරු 54 දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 60-70 අතර මන්ත්‍රීවරු 37 දෙනෙක්,
වයස අවුරුදු 70-80 ත් අතර මන්ත්‍රීවරු 09 දෙනෙක් සහ
වයස අවුරුදු 80-90 ත් අතර මන්ත්‍රීයරු 03 දෙනෙක් සිටිති.

ලංකාදීප පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 19 =