අළුත් පාර්ලිමේන්තුවේ වඩාත්ම ක්‍රියාශිලී මන්ත්‍රිවරු පස් දෙනා නම් කරයි.

0
288
- Advertisement -
Share
9 / 100

අළුත් පාර්ලිමේන්තුවේ
වඩාත්ම ක්‍රියාශිලී මන්ත්‍රිවරු පස් දෙනා නම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කරන මන්ත්‍රී.එල්කේ වෙබ් අඩවිය මගින්, අළුත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ වඩාත්ම ක්‍රියාශීලී මන්ත්‍රීවැ පස් දෙනා නම් කර තිබේ.
ඒ අනුව, අංක 01 ට අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පත්ව ඇති අතර,
පිළිවෙළින් අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු පහත සදහන් පරිදි වේ.
අංක 2. සජිත් ප්‍රේමදාස
අංක 3. බන්දුල ගුණවර්ධන
අංක 4. දිනේශ් ගුණවර්ධන
අංක 5. ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 3 =