අවුරුදු 40 ට වැඩි නං, මේ ව්‍යායාම කරන්නේ බලාගෙන…!

0
1380
- Advertisement -

ව්‍යායාම කිරීම මොන වයසේ දී වුනත් කළ යුතුම දෙයක්…!
නමුත් ඔබේ වයස අවුරුදු 40 ට වැඩිනම්, මේ ව්‍යායාම කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට වග බලා ගන්න..! මේ ඇතැම් ව්‍යායාම වලින් ඔබේ කොන්ද සහ දණහිස් අබාධයට ලක්විය හැකිය.

 

Crunches

Behind-the-neck exercises

Leg press

Deadlifts

Intense cardio