“අවුරුදු දහයක දියණියක් අපයෝජනය කර මරා දැමීම.” ඡායාරූපයේ සිටින අපරාධකරු අල්ලා ගැනීමට පොලිසිය මහජන සහාය පතයි.

0
549
- Advertisement -

“අවුරුදු දහයක දියණියක් අපයෝජනය කර මරා දැමීම.”
ඡායාරූපයේ සිටින අපරාධකරු අල්ලා ගැනීමට
පොලිසිය මහජන සහාය පතයි.

පසුගිය 15වන දා, පුත්තලම ප්‍රදේශයේ දී, අපයෝජනයට ලක්ව මියගිය දස හැවිරිදි දියණියගේ මරණයට වගකිව යුතු අපරාධ කරුගේ ඡායාරූපය, පොලිසිය මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබේ.

ඡායාරූපයේ සිටින අපරාධකරු පිළිබදව යම්කිරි තොරතුරක් තිබේ නම්, පොලිසිය දැනුවත් කරන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + nine =