අවුරුද්දට සමෘද්ධි සහ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 5000 ක්.

0
219
- Advertisement -

අවුරුද්දට සමෘද්ධි සහ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට
ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 5000 ක්.


සිංහල සහ හින්දු අළුත් අවුරුද්ද ඉලක්ක කරමින්, සමෘද්ධි සහ අඩුආදායම් ලාභීන් වෙත රුපියල් පන්දහසක දීමනාවක් ලබා දීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =