අවුරුද්දක් තිස්සේ උපකාරක පන්ති තහනම්.ගුරුවරුත් අමාරුවේ-ළමයිනුත් අමාරුවේ.

0
165
- Advertisement -

අවුරුද්දක් තිස්සේ උපකාරක පන්ති තහනම්.ගුරුවරුත් අමාරුවේ-ළමයිනුත් අමාරුවේ.