අවුරුද්දක් තිස්සේ උපකාරක පන්ති තහනම්.ගුරුවරුත් අමාරුවේ-ළමයිනුත් අමාරුවේ.

0
315
- Advertisement -

අවුරුද්දක් තිස්සේ උපකාරක පන්ති තහනම්.ගුරුවරුත් අමාරුවේ-ළමයිනුත් අමාරුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 20 =