අලි සබ්රි ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල එපා කියයි.

0
471
- Advertisement -

අලි සබ්රි ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල එපා කියයි.


අධිකරණ අමාත්‍යංශය ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල රැගෙන යාමේ තීරණය අත්හිටවූ බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර සිටියි.


අධිකරණ අමාත්‍යංශය ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලට රැුගෙන යාමට තීරණය කළේ සාධාරණ හේතූන් රැුසක් හේතුවෙන් වුවත්, ඊට එරෙහිව විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් එල්ල වූ විවේචනය, මෙසේ එම තීරණය අත්හිටුවීමට හේතු වී ඇති බව, අධිකරණ අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයට අනුව පැහැදිලි වේ.


අවුරුදු දෙකක කාලයක් සදහා, අධිකරණ අමාත්‍යංශය ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලට රැගෙන යාමට තීරණය වී තිබුණු අතර, ඒ වෙනුවෙන් අදාල ගොඩනැගිල්ලේ කුලී ඇතුළු අනෙකුත් වියදම් සදහා වැයවන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 4000 ක් බව ගණන් බලා තිබුණි.