අර මන්ත්‍රීවරිය මොන ගොන් කතාවක්ද ඒ කිව්වේ..? අගමැති තුමා මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්න පොරොන්දුව දැන් ඉෂ්ඨ කරන්ඩ ඕනේ..!

0
342
- Advertisement -

අර මන්ත්‍රීවරිය මොන ගොන් කතාවක්ද ඒ කිව්වේ..?
අගමැති තුමා මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්න පොරොන්දුව
දැන් ඉෂ්ඨ කරන්ඩ ඕනේ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =