අර මන්ත්‍රීවරිය මොන ගොන් කතාවක්ද ඒ කිව්වේ..? අගමැති තුමා මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්න පොරොන්දුව දැන් ඉෂ්ඨ කරන්ඩ ඕනේ..!

0
217
- Advertisement -

අර මන්ත්‍රීවරිය මොන ගොන් කතාවක්ද ඒ කිව්වේ..?
අගමැති තුමා මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්න පොරොන්දුව
දැන් ඉෂ්ඨ කරන්ඩ ඕනේ..!