අරුන්දික ප්‍රනාන්දුටත් කොරෝනා ආසාදනය වේ.

0
246
- Advertisement -

අරුන්දික ප්‍රනාන්දුටත් කොරෝනා ආසාදනය වේ.


රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාද, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, කොරෝනා ආසාදනය වූ 07 වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ඔහු ය.