අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වන්න කටයුතු කළා ද? ශාන්ත බණ්ඩාර. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අහලා කියන්නං. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි.

0
367
- Advertisement -

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වන්න කටයුතු කළා ද? ශාන්ත බණ්ඩාර.
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අහලා කියන්නං. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි.

මහබැංකු බැදුම්කර වංචාවේ ප්‍රධාන සැකකරුවකු වන හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කර තිබේදැයි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර, අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතාගෙන් විමසා සිටියේ ය.

එම ප්‍රශ්නයට, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අසා පිළිතුරක් ලබා දිය හැකි යයි, අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.