අයි රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ…? ඔහු මොනතරං නොවැදගත් කෙනෙක් ද..? රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලන්සා චෝදනා කරයි.

0
255
- Advertisement -

අයි රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ…?
ඔහු මොනතරං නොවැදගත් කෙනෙක් ද..?
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලන්සා චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 13 =