අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 2150 ක්.

0
204
- Advertisement -

2019 වසර සදහා අය වැය ලේඛනය අද සවස 2.00 ට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
ව්‍යවසායකත්ව ශ‍්‍රී ලංකාවක්, ජනතාව සවිබල ගන්වන, දුප්පතුන් පෝෂණය කරන අයවැය 2019 ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මෙවර අයවැය ලේඛනයේ සමස්ත රාජ්‍ය වියදම, රුපියල් බිලියන 4550 කි. සමස්ත ආදායම රුපියල් බිලියන 2400 කි. අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 2150 කි. සමස්ත රාජ්‍ය වියදම වන රුපියල් බිලියන 4550 න් රුපියල් බිලියන 2400 ක් ණය සහ ණය පොලී ගෙවීම් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 11 =