අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත වේ.

0
181
- Advertisement -

අයවැය දෙවන වර කියවීම
වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත වේ.

අයවැය දෙවන වර කියවීම සදහා අද පැවති ඡුන්ද විමසීමේ දී,
වැඩි ඡන්ද 99 කින් අයවැය සම්මත විය.

අයවැයට පක්ෂව ඡුන්ද 151 ක් ලැබුණු අතර
විපක්ෂව ලැබුණු ඡුන්ද සංඛ්‍යාව 52 කි.

එළැඹෙන සදුදා දිනයේ සිට අයවැය කාරක සභා විවාදය ආරම්භ වේ.