අමාත්‍යංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල, පෞද්ගලික ගොඩනැගිලිවලින් රජයේ ගොඩනැගිලිවලට ගෙන යා යුතුයි.

0
2117
- Advertisement -

කුලී පදනම යටතේ පෞද්ගලික ගොඩනැගිලිතුළ පවත්වාගෙන යන අමා්‍යංශ ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන, වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි රජයේ ගොඩනැගිලිවලට ගෙන යා යුතු බවට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය විසිනි.

රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යෑම සදහා කුලී පදනම මත පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි ලබා ගැනීමෙන් රජයට විෂාල අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුව තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, රජයේ ඇතැම් ආයතන පවත්වාගෙන යෑම සදහා පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි ලබා ගැනීමේ දී එළඹ ඇති බදු ගිවිසුම් නිසා, එම බදු ගිවිසුම් අවසන් වන තෙක් එම ස්ථාන භාවිතා කිරීමට සිදුව ඇති බවද පැවසේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ පවත්වාගෙන යෑම සදහා පසුගිය රජය ලබා ගෙන තිබුණු ගොඩනැගිල්ල සදහා රුපියල් මිලියන 21 ක මාසික කුලියක් ගෙවීමට සිදුව තිබුණි.