අමාත්‍යංශ සදහා ලේකම්වරු පත් වෙති.

0
215
- Advertisement -

අමාත්‍යංශ සදහා ලේකම්වරු පත් වෙති.

කැබිනට් අමාත්‍යංශ 25 සදහා අළුතින් පත්කරන ලද අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගේ පත්වීම් ලබා දීම අද පස්වරුවේ දී, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදුව තිබේ.