අමාත්‍යංශ විෂයයන් ගැසට් කරයි. වැඩි ආයතන ප‍්‍රමාණයක් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ යටතට.

0
716
- Advertisement -

අමාත්‍යංශ විෂය පථයන්, ඒ ඒ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු සහ එක් එක් අමාත්‍යංශය මගින් කි‍්‍රයාත්මක කළ යුතු නීති අණ පනත් ආදිය පිළිබද ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

වැඩිම ආයතන ප‍්‍රමාණයක් හිමිව ඇත්තේ අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ට යි.

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, මුදල්, ආර්ථික කටයුතු සහ ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සැපයුම් සහ නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =