අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට වාසි පිට වාසි..! අවුරුද්දකින් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක්.

0
694
- Advertisement -

අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට වාසි පිට වාසි..!
අවුරුද්දකින් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක්.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ සිදු වූ ආණ්ඩු වෙනස හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූ, රාජ්‍ය හා කැබිනට් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු වෙත ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා දීමට – නව රජය තීරණය කර තිබේ. මෙම ප්‍රසාද දීමනා අතරට, අදාල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු වෙත තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් ද ලබා දීමට නියමිත ය.

මීට පෙර, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකුට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් ලැබුණේ, වසර තුනක් සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව වූ අතර, ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් නිකුත් කර තිබෙන නව චක්‍රලේකයට අනුව, වසරක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇත්නම් අදාල තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රය ලබා ගත හැකි ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =