අමාත්‍යංශ යටතට වැටෙන විෂයපථයන් සහ අමාත්‍යංශ යටතේ පවතින ආයතන මොනවදා..?

0
347
- Advertisement -

අමාත්‍යංශ යටතට වැටෙන විෂයපථයන් සහ
අමාත්‍යංශ යටතේ පවතින ආයතන මොනවදා..?

ඒ ඒ අමාත්‍යංශය යටතට වැටෙන විෂය පථයන් සහ අදාල ආයතන මීට පෙර ගැසට් කර තිබෙන අතර, එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් විවෘත කළ හැක.