“අම්මයි තාත්තයි විවාහක ද නැද් ද?” මින් ඉදිරියට දරුවන්ගෙන් නො අසයි.

0
644
- Advertisement -

අම්මයි තාත්තයි විවාහක ද නැද් ද?”
මින් ඉදිරියට දරුවන්ගෙන් නො අසයි.

දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකවල – දෙමව්පියන්ගේ විවාහක අවිවාහක බව පිළිබදව ප්‍රශ්නය තව දුරටත් අඩංගු නොවන බව, රෙජිටර් ජෙනරල් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මෙම අළුත් තීරණය, බොහෝ පාර්ශ්වයන්ගේ පැසසුමට ලක්ව තිබේ.

විවාහක නොවන දෙමව්පියන්ට දාව උපදින දරුවන්, සමාජ අපවාදයට ලක් වීම මේ මගින් නතර වනු ඇත.

දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකයෙන් මෙම ප්‍රශ්නය ඉවත් කරන ලෙසට කාන්තා සංවිධාන සහ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඇතුළු බොහෝ සංවිධාන කාලයක් තිස්සේ ඉදිරිපත් කර තිබුණි.