අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ජනවාරියේ.

0
288
- Advertisement -

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ජනවාරියේ.

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය, 2021 ජනවාරි මාසයේ 18 වන දා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

ජනවාරි 18 වන දා ආරම්භ වන අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය ජනවාරි මාසයේ 28 දක්වා පැවැත්වේ.

තෙවන වාරය සදහා පාසල් නිවාඩුව දෙසැම්බර් මාසයේ 24 වන දායින් ආරම්භ වන අතර, අළුත් පාසල් වාරය ජනවාරි මාසයේ 2021 ජනවාරි මාසයේ 04 වන දා ආරම්භ වීමට නියමිතය.