අපොස උසස් පෙළ විභාගය සහ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තුවේ නොවේ.

0
447
- Advertisement -

අපොස උසස් පෙළ විභාගය සහ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තුවේ නොවේ.


අපොස උසස් පෙළ විභාගය සහ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය යන විභාග, අගෝස්තු මාසයේ නොපවත්වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා පවසයි.

විභාග පැවැත්වෙන දින පිළිබදව ඉදිරියේ දී දැනුම් දීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 8 =