අපේ විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණවත් වන්නේ ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මාස තුනක් පමණක් ආනයනය කිරීමට යි.

0
344
- Advertisement -

අපේ විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණවත් වන්නේ
ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ
මාස තුනක් පමණක් ආනයනය කිරීමට යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 5 =