අපේ නාවික හමුදාව; ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් උපයාගත් ගෞරවය ගසා කෑ ජාවාරම්කාරයා..!

0
48
- Advertisement -

අපේ නාවික හමුදාව; ජීවිත
පරිත්‍යාගයෙන් උපයාගත් ගෞරවය
ගසා කෑ ජාවාරම්කාරයා..!