අපේ නාවික හමුදාව; ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් උපයාගත් ගෞරවය ගසා කෑ ජාවාරම්කාරයා..!

0
319
- Advertisement -

අපේ නාවික හමුදාව; ජීවිත
පරිත්‍යාගයෙන් උපයාගත් ගෞරවය
ගසා කෑ ජාවාරම්කාරයා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =